Proiectare

Atribuţiile arhitectului

Munca arhitectului constă în proiectarea a celor mai variate construcţii din perspectiva mărimii sau a funcţiunii acestora precum şi în coordonarea, pe parcursul proiectării, a specialiştilor din domenii diferite dar complementare (topograf, geolog, inginer proiectant de rezistenţă, ingineri de specialitate, specialişti ai firmelor de consultanţă , designeri de interior). Un proiect are mai multe etape, în funcţie de complexitatea acestuia: studiu de fezabilitate, anteproiect, proiect tehnic (din care Documentaţia tehnică pentru obţinerea autorizaţiei de construire este un extras) respectiv proiect de execuţie.

Desfăşurarea activităţii de proiectare

În interesul unei bune colaborări , este important ca beneficiarul să ia anumite decizii încă de la început: unde doreşte să construiască, ce funcţiune doreşte să găzduiască (producţie, birouri, activităţi didactice, activităţi comerciale, locuinţă etc.), ce suprafaţă să aibă construcţia, ce fel de materiale preferă, care este mărimea maximă a investiţiei pe care şi-o poate permite. Definirea timpurie a temei de proiectare este una dintre cheile bunei cooperări între arhitect şi beneficiar. La fel de important este ca drepturile de proprietate să fie clarificate, imobilul afectat să se afle în proprietatea beneficiarului.

Prima etapă a unui proiect de complexitate medie este anteproiectul care oferă două-trei variante de soluţii la problemele identificate prin tema de proiectare: acesta se prezintă sub forma unor schiţe de plan şi volumetrie la scara 1:200. Pornind de la una din variante şi trecând prin mai multe rânduri de consultaţii se ajunge la soluţia ideală. Aprofundarea acesteia şi redactarea la scara 1:100 sau 1:50 ne duce la proiectul tehnic, din care fac parte planurile de situaţie, planul tuturor nivelurilor, secţiuni caracteristice, faţade şi eventual proiectele împrejmuirii, a garajului sau parcării acoperite. Desenele sunt completate de memoriu tehnic. Documentaţia tehnică pentru obţinerea autorizaţiei de construire este un extras din proiectul tehnic şi conţine, pe lângă desene, şi diverse documente. Proiectul de execuţie este cel care cuprinde toate datele necesare construirii: toate secţiunile caracteristice, detalii caracteristice la scara 1:20, 1:10, tablou de tâmplărie pentru uşi şi ferestre, antemăsurătoare.

Partea administrativă

Beneficiarul poate fi pregătit că, şi în cazul unei locuinţe unifamiliale partea administrativă poate dura 3-4 luni. Primul pas este procurarea extrasului de carte funciară. Înainte de începerea proiectării este necesară realizarea unei documentaţii topografice care să precizeze nu numai limitele de proprietate ci şi cote de înălţime şi/sau curbe de nivel. Spre finalul anteproiectului se poate înainta cererea pentru obţinerea certificatului de urbanism (CU). Acesta are rol informativ şi nu conferă beneficiarului dreptul de a începe construirea. Certificatul de urbanism precizează reglementările care trebuie respectate, caracteristicile construcţiei care poate fi edificată pe lotul respectiv precum şi lista avizelor şi acordurilor necesare prealabil cererii autorizaţiei de construire. Documentaţiile cerute în vederea emiterii avizelor şi acordurilor sunt întocmite de către proiectant dar procurarea avizelor ţine de atribuţiile beneficiarului. În această fază a proiectării inginerul proiectant de rezistenţă solicită studiul geotehnic. În paralel cu procurarea avizelor şi acordurilor avansează proiectul tehnic şi mai apoi se întocmeşte documentaţia pentru obţinerea autorizaţiei de construire, care este verificată de către un inginer verificator tehnic. În timp ce se aşteaptă răspuns din partea consiliului local sau judeţean se întocmeşte proiectul de execuţie, astfel încât, după ce se emite autorizaţie de construire să se poată apuca de execuţia lucrării. Pe parcursul execuţiei, în funcţie de posibilităţi, atât arhitectul cât şi inginerul de rezistenţă fac vizite pe şantier iar nelămuririle sunt clarificate cu executantul şi beneficiarul astfel încât să se poată construi ceea ce s-a proiectat.